05 NOIEMBRIE 2021 · Public

ORGANIZAT ȊN PERIOADA 05.11.2021– 10.11.2021

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1. Organizatorul Concursului “Autumn Giveaway” (denumit în continuare „Concursul”) este URBAN FAB SRL, denumit in continuare “Organizator”, cu sediul social în Bucureşti, Strada Casin nr. 18, sector 1, având nr de inregistrare in Registrul Comertului J40/13832/2013, CUI: RO 32447598.

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. În ceea ce priveste operatiunile privind colectari și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, de a opri concursul in orice moment al acestuia si/sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice la momentul  intrării lor în vigoare.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online, pe pagina de Instagram a Brandului Luxenza: http://www.instagram.com/luxenza_jewelry/

2. Concursul va începe pe data de 05.11.2021, ora 17:00 și va dura până pe 10.11.2021, ora 23:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajati ai companiilor colaboratoare.

3. Concursul este adresat doar persoanelor cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

4. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5.Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa detina cont public pe www.instagram.com.

SECŢIUNEA 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

a. Online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului  in sectiunea Bio a paginii de Instagram http://www.instagram.com/luxenza_jewelry/

b. în urma unei solicitări scrise, trimisa Organizatorului pe pagina desfasurarii concursului, menționata la Secțiunea 2 de mai sus.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

5. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

1. Mecanismul concursului este:

a) urmareste pagina de Instagram Luxenza http://www.instagram.com/luxenza_jewelry/

b) eticheteaza doua prietene pasionate de  bijuterii

c)mentioneaza care bijuterie de pe site-ul nostru https://www.luxenza.ro este favorita ta.

Optional poti da share la tine la story.

Persoanele pe care le etichetezi trebuie sa detina conturi active de Instagram, sa nu fie branduri, conturi false sau persoane publice.

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate şi Participantul va fi înştiințat în consecință.

3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

4. Castigatorii vor fi alesi prin extragere aleatorie electronica in termen de 72 de ore de la incheierea concursului si anuntati in postare pe pagina de Instagram a brandului Luxenza mentionata la sectiunea 2.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE

1. Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin intremediul unui program informatic de tip random, un premiu constand intr-un inel handmade antichizat placat cu aur de 24K si accesorizat cu cristale Swarovski.

Valoarea toatala a premiilor: 569  RON.

2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost date mobile consumate in vederea inscrierii sau a vizualizarii Concursului etc.). Cheltuielile mai sus mentionate nu sunt si nici nu vor putea fi considerate “cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maximum 24 de  ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7. Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de catre Organizator si inregistrata.

8. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

9. Pentru castigarea premiului va fi extras un câştigător şi câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate de Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

1. Anunțarea câștigătorilor

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face in termen de 72 de ore de la terminarea concursului.

1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

1.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

2. Acordarea premiilor

2.1. Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa de resedinta furnizata de castigator prin mesaj privat catre Luxenza_jewelry, pe pagina mentionata la sectiunea 2, dupa anuntarea castigatorului pe pagina de Instagram a brandului Luxenza si printr-un mesaj privat.

2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

SECȚIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

1.Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

2.De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

SECŢIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor caștiga, numele, adresa de email, numarul de telefon si adresa de resedinta vor fi oferite Organizatorului, in vederea livrarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.