ORGANIZAT ȊN PERIOADA 30.07.2020– 12.08.2020

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1. Organizatorul Concursului “Summer Giveaway” (denumit în continuare „Concursul”) este URBAN FAB SRL, denumit in continuare “Organizator”, cu sediul social în Bucureşti, Strada Casin nr. 18, sector 1, având nr de inregistrare in Registrul Comertului J40/13832/2013, CUI: RO 32447598.

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. În ceea ce priveste operatiunile privind colectari și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, de a opri concursul in orice moment al acestuia si/sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice la momentul  intrării lor în vigoare.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online, pe pagina de Instagram a Brandului Luxenza: http://www.instagram.com/luxenza_jewelry/

2. Concursul va începe pe data de 30.07.2020, ora 16:00 și va dura până pe 12.08.2020, ora 23:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajati ai companiilor colaboratoare.

3. Concursul este adresat doar persoanelor cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

4. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5.Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa detina cont public pe www.instagram.com.

SECŢIUNEA 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

a. Online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului  in sectiunea Bio a paginii de Instagram http://www.instagram.com/luxenza_jewelry/

b. în urma unei solicitări scrise, trimisa Organizatorului pe pagina desfasurarii concursului, menționata la Secțiunea 2 de mai sus.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

5. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

1. Mecanismul concursului este:

a) urmareste pagina de Instagram Luxenza http://www.instagram.com/luxenza_jewelry/

b) eticheteaza doua prietene pasionate de  bijuterii.

Optional poti da share la tine la story.

Persoanele pe care le etichetezi trebuie sa detina conturi active de Instagram, sa nu fie branduri, conturi false sau persoane publice.

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate şi Participantul va fi înştiințat în consecință.

3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

4. Castigatorii vor fi alesi prin extragere aleatorie electronica in termen de 72 de ore de la incheierea concursului si anuntati in postare pe pagina de Instagram a brandului Luxenza mentionata la sectiunea 2.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE

1. Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin intremediul unui program informatic de tip random, un premiu constand intr-o pereche de cercei din argint accesorizati cu pietre cubic zirconia.

Valoarea toatala a premiilor: 230  RON.

2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost date mobile consumate in vederea inscrierii sau a vizualizarii Concursului etc.). Cheltuielile mai sus mentionate nu sunt si nici nu vor putea fi considerate “cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maximum 24 de  ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7. Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de catre Organizator si inregistrata.

8. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

9. Pentru castigarea premiului va fi extras un câştigător şi câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate de Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

1. Anunțarea câștigătorilor

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face in termen de 72 de ore de la terminarea concursului.

1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

1.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

2. Acordarea premiilor

2.1. Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa de resedinta furnizata de castigator prin mesaj privat catre Luxenza_jewelry, pe pagina mentionata la sectiunea 2, dupa anuntarea castigatorului pe pagina de Instagram a brandului Luxenza si printr-un mesaj privat.

2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

SECȚIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

1.Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

2.De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

SECŢIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor caștiga, numele, adresa de email, numarul de telefon si adresa de resedinta vor fi oferite Organizatorului, in vederea livrarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

Vara este aici si, odata cu ea, noi tendinte fashion. Pe langa garderoba de primavara, vom schimba si alegerea bijuteriilor pe care le purtam.

Tinutele sunt mai lejere, de aceea este important sa le evidentiem cu ajutorul bijuteriilor deosebite.

Expertii din industria modei ne indica “specialitatile” acestei veri: bijuteriile colorate, bijuteriile statement, bijuteriile fantezie, bijuteriile antichizate, bijuteriile oversized, pietrele colorate, perlele, un singur cercel, precum si motivele florale.

Colierele statement

SUMMER STYLE 1

Marile case de moda au stabilit ca must have al acestei veri colierele statement, respectiv colierele care spun o poveste. Iar cand discutam despre coliere statement, cerul este limita. Fie ca alegem un colier cu motive florale sau un colier cu pietre colorate ori un colier din perle supradimenionate, nu avem cum sa dam gres.

Luxenza.recomada: https://luxenza.ro/page/1/?s=coliere&post_type=product

Pietrele colorate

SUMMER STYLE 2

Designerii au incercat sa redea cat mai multa energie acestei veri prin crearea bijuteriilor accesorizate cu pietre colorate. Podiumurile au fost pline de culoare, iar designerii nu s-au temut sa se joace cu proportiile.

Spune bun venit verii optand pentru bijuteriile cu pietre colorate din aur, argint ori fashion: colierele cu pietre discrete sau supradimensionate, cercei accesorizati cu pietre naturale semipretioase, cercei cu cristale Swarovski , inele model floare, inele model forme geometrice, bratari filigran, bratari cu efect 3D si seturi pline de culoare!

Oricand ai nevoie de inspiratie, doar arunca o privire: https://luxenza.ro/eticheta-produse/summer-colors/ .

Bijuteriile antichizate

SUMMER STYLE 3

O alta tendinta a verii 2020, de altfel foarte apreciata de catre clientele Luxenza, este reprezentata de bijuteriile antichizate. Este ceva special in purtarea unei bijuterii antichizate, care prezinta o patina a timpului.

Chiar daca bijuteria este noua, prezentand elemente de modernitate, la fiecare purtare a ei beneficiem de o calatorie in timp.

Nimic nu completeaza mai bine personalitatea unei femei puternice decat o eleganta si distinsa bijuterie antichizata. Descopera: https://luxenza.ro/?s=antichizat&post_type=product .

Perlele

SUMMER STYLE 4

Spre incantarea tuturor, perlele au ramas in tendinte pentru un nou sezon. Bijuteriile din perle aduc o nota de eleganta si feminitate oricarei tinute. In acest sezon, bijuteriile din perle primesc o  conotatie moderna datorata culorilor si formelor deosebite.

Fie ca purtam bijuterii din perle veritabile ori bijuterii din perle sintetice, perlele au fost si vor ramane una dintre cele mai populare optiuni ale femeilor.

Te invitam sa descoperi bijuteriile din perle din portofoliul Luxenza https://luxenza.ro/categorie-produse/bijuterii-din-perle/ .

Acestea fiind spuse, va dorim alegeri inspirate pentru o vara minunata!

Ești in cautarea unei bijuterii din aur autentice care sa se asorteze cu stilul tau? Exista nenumarate optiuni, dar oare care este bijuteria perfecta pentru tine?

LUXENZA vine in intampinarea ta si iti ofera o scurta incursiune in lumea titlurilor metalelor pretioase pentru ca tu sa iti gasesti inspiratia.

Titlul metalelor prețioase reprezintă cantitatea de metal nobil dintr-un aliaj, exprimată în părți la mie (‰).

Titlurile aurului

După cum bine știți deja, aurul este un metal prețios, strălucitor, de culoare galbenă la origini, cea mai populara opțiune a maestrilor bijutieri datorită capacității acestuia de a fi turnat și modelat, avand ca rezultat bijuterii unice. 

Unitatea de măsură a acestui metal prețios este Karatul (K/Kt), valoarea lui indicând puritatea aurului din care sunt confecționate bijuteriile. Astfel, cu cât karatajul este mai mare, cu atât bijuteria este mai pretioasă.

Însă, intrucat aurul in stare pura, adica de 24K este foarte moale, ne vom orienta atentia spre superbele bijuterii confectionate prin alierea aurului pur cu alte metale, aliere care le confera o rezistenta sporita.

În țara noastră, cele mai întâlnite titluri ale aurului sunt 14K, cu marcajul corespunzator 585 și 18K, cu marcajul 750.

Astfel, aurul de 24K este 100% pur, cel de 18K contine 75% aur pur si 25% aliaje, cel de 14K contine 58% aur pur si 42% aliaje.

14K sau 18K

In cautarea bijuteriei ideale, vei aprecia, desigur, designul deosebit, precum si tehnicile utilizate in fabricarea piesei. Si totusi, ce alegi? 14K sau 18K?

Doresti o bijuterie pe care sa o porti in fiecare zi? Cel mai indicat este sa alegi o bijuterie cu stil confectionata din aur de 14K, cu o rezistenta mai mare la zgarieturi . Pretul putin mai scazut, durabilitatea in timp , imbinate cu estetica inedita, fac din aurul de 14K cel mai popular titlu utilizat de designerii din acest domeniu. LUXENZA iti pune la dispozitie o gama variata de bijuterii creative din aur de 14K » https://luxenza.ro/categorie-produse/bijuterii-din-aur/?filter_material=aur-14k

14K SAU 18K? 5

Dar daca participi la un eveniment deosebit? Daca vrei sa atragi toate privirile? Atunci poti alege o bijuterie glamour confectionata din aur de 18K. Cu un pret putin mai ridicat, ca urmare a procentajului mare de aur pur, aurul de 18K este utilizat in special in  crearea bijuteriilor high-end. » https://luxenza.ro/categorie-produse/bijuterii-din-aur/?filter_material=aur-18k

14K SAU 18K? 6

Orice ai alege, cand vorbim despre aur, nu poti da gres!